top of page

VEDTÆGTER

§ 1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er Hobro Svømmeklub. Klubbens hjemsted er Mariagerfjord Kommune. Klubben er medlem af Dansk Idræts Forbund (DIF) og Danske Gymnastik Idrætsforeninger (DGI)

§ 2 Formål

Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for svømning, kunstsvømning, udspring, livredning og andre aktiviteter under former, der sigter mod fysisk og psykisk velvære i kammeratligt samvær. Aktiviteterne henvender sig til personer i alle aldre.

§ 3 Optagelsesbetingelser

Klubben optager enhver som medlem, når de opfylder Dansk Svømmeunions amatørbestemmelser. Alle medlemmer over 14 år har stemmeret på klubbens generalforsamling. Forældre/værge til medlemmer yngre end 14 år har stemmeret med én stemme pr. aktivt medlem af klubben. Man skal have været medlem af klubben i minimum en måned for at opnå stemmeret på generalforsamlingen

§ 4 Udmeldelse

Udmeldelse af klubben sker automatisk hvis man ikke gentilmelder sig et af klubbens hold i Conventus. Betalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse midt i en sæson

§ 5 Kontingent

Kontingentets størrelse og betalingsterminer fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet betales forud ved tilmelding i Conventus. Kun betalt kontingent giver adgang til svømmehal og omklædning i den fastsatte træningstid og kun i denne. Kontingentet vil sammen med andre indtægter og modtagne tilskud blive anvendt til driften af klubben i overensstemmelse med Folkeoplysningslovens regler

§ 6 Udelukkelse

Et medlem eller en medarbejder der handler mod klubbens vedtægter eller ved sin optræden skader klubben, kan med to tredjedeles stemmeflertal fra bestyrelsen ekskluderes. I sager om eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. Ved restancer kan et medlem udelukkes indtil denne er betalt

§ 7 Bestyrelsen

Klubben ledes af en bestyrelse, som består af en formand, næstformand, kasserer og sekretær samt 2 øvrige medlemmer. Alle klubbens medlemmer over 16 år er valgbare til bestyrelsen, dog skal et flertal af bestyrelsen være myndige. Bestyrelsens primære opgave er at varetage drift og udvikling af hele klubben.

 • Formanden og 2 øvrige medlemmer vælges på lige årstal. – De 3 øvrige medlemmer vælges på ulige årstal

 • Bestyrelsen konstituerer sig hvert år efter generalforsamlingen. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode

 • Hvert år vælges en suppleant for bestyrelsen. Suppleanten kan deltage i bestyrelsesmøder på lige fod med øvrige bestyrelsesmedlemmer, dog uden at have stemmeret. Suppleanten kan konstitueres ind i bestyrelsen på alle pladser, hvis et bestyrelsesmedlem stopper

 • Der vælges hvert år en revisor og en revisorsuppleant.

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af foreningens formand. Kassereren eller en af bestyrelsen ansat medarbejder har fuldmagt til disponering over drift konti og er pligtig til at føre specificeret regnskab over indtægter og udgifter samt til enhver tid at give bestyrelsen oplysninger om klubbens økonomiske stilling. Ved økonomiske dispositioner over kr. 5.000,- kræves skriftligt samtykke af formand eller kasserer. Ved dispositioner over kr. 25.000,- kræves skriftligt samtykke af både formand og kasserer. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af hele bestyrelsen og optagelsen skal godkendes af generalforsamlingen. Bestyrelsen har pligt til at føre protokol over bestyrelsesmøder, generalforsamlingen og andre vigtige begivenheder inden for klubben. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver

​Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer, heriblandt formanden eller i dennes fravær næstformanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende

§ 8 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapport udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Ingen har kommercielle interesser i foreningens virksomhed. Overskud ved foreningens folkeoplysende virksomhed kan ikke tilfalde enkeltpersoner, men vil blive anvendt inden for folkeoplysningslovens rammer. Foreningens eventuelle formue skal være placeret mest fordelagtigt via rådgivning fra foreningens aktuelle pengeinstitut

§ 9 Aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalgene er ansvarlige for at løse arbejdsopgaver i relation til egne medlemmer inden for de af bestyrelsen tildelte økonomiske rammer, og i henhold til klubbens overordnede formål og øvrige retningslinjer. Aktivitetsudvalgene kan efter aftale med bestyrelsen selv tjene penge til aktiviteter ud over det klubben støtter. Pengene må ikke tilfalde enkeltpersoner. Medlemmerne til aktivitetsudvalgene vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Der kan vælges 2 til 6 personer til hvert udvalg, derudover er førstetrænerne fast medlem af udvalget. Udgår et medlem af et udvalg i valgperioden, udpeger udvalget selv et nyt medlem. Senest 8 dage efter generalforsamlingen konstituerer udvalgene sig med formand og næstformand. Formanden møder til to årlige aktivitetsudvalgsmøder med bestyrelsen. Tidspunktet for disse møder fastsættes efter aftale med bestyrelsen. Udvalgene indsender punkter til dagsordenen senest 14 dage før møderne. Udvalgene har pligt til at føre referat fra udvalgsmøderne og sende disse til bestyrelsesformanden. Aktivitetsudvalgene kan løbende indsende punkter til drøftelse og beslutning i bestyrelsen

§ 10 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen som er foreningens øverste myndighed i alle anliggender, afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens og udvalgenes beretninger

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab samt budget for næste år til godkendelse

 4. Behandling af indkomne forslag

 5. Valg til bestyrelsen jævnfør § 7

 6. Valg af suppleant til bestyrelsen jævnfør § 7

 7. Valg til aktivitetsudvalg jævnfør § 9

 8. Valg af revisor og revisorsuppleant

 9. Eventuelt

Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel til klubbens medlemmer via Conventus, og bekendtgøres på klubbens hjemmeside. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet. Forslagene skal foreligge skriftligt og med fornøden motivering. Enhver lovligt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Kun generalforsamlingen kan træffe beslutning om ændring/godkendelse af foreningens vedtægter. For vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for ændringen. Ved afstemning til bestyrelse og aktivitetsudvalg afgøres valget ved almindeligt stemmeflertal. Den enkelte fremmødte stemmeberettigede kan afgive en stemme pr. post der stemmes om. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Såfremt blot et medlem ønsker det, skal afstemninger foregå skriftligt

§ 11 Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 100 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling

§ 12 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan alene tages på en til dette formål særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling, der kun er beslutningsdygtig, såfremt mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og mindst fem sjettedele af disse stemmer for opløsningen. Opnås et sådant flertal ikke, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte flertal uden hensyn til antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Såfremt opløsningen vedtages, skal foreningens aktiver realiseres og det derved indkomne beløb sammen med eventuel kassebeholdning tilfalde børne- og ungdomsarbejdet i Mariagerfjord Kommune eller et formål, der er godkendt af kommunens oplysningsudvalg. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 23.01.1973 og med ændringer og tilføjelser vedtaget på generalforsamlinger den: 08.04.1976 – 24.11.1977 – 03.03.1982 – 08.04.1987 – 08.03.1988 – 25.11.1988 – 11.03.1993 – 06.03.1996 – 14.03.1998 – 28.03.2001 – 14.03.2012 – 13.03.2013 – 16.03.2016 – 16.03.2017 – 13.03.2019

Hobro, d. 13. marts 2019

bottom of page